Regulamin Tajemnicza Kolacja

REGULAMIN
świadczenia usług i sprzedaży w Wyjątkowy Prezent (dalej: Portal)
obowiązuje od 01.12.2018


I. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Produktów w portalu. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.  Wyjątkowy Prezent - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 01-646, przy ul. Edwarda Jelinka 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000284651, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek, dokonuje w imieniu własnym i na własny rachunek zamówienia ZAPROSZENIA na rzecz KLIENTA, zwana dalej Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o.
2.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
3.  KLIENT - osoba dokonująca zakupu, zamówienia lub uczestnicząca w wydarzeniu Tajemnicza Kolacja na terenie Polski.
4.  ZAPROSZENIE – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA) do skorzystania z usługi opisanej na tym dokumencie w terminie wskazanym przez datę ważności zaproszenia.
5.  DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA - jest to termin, w którym KLIENT może zrealizować swoje zaproszenie.
6. REZERWACJA – zgłoszenie przez KLIENTA chęci realizacji ZAPROSZENIA poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego Wyjątkowy Prezent na stronie www.tajemniczakolacja.pl/rezerwacje bezpośrednio lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta Tajemnicza Kolacja.
7.  TERMIN REZERWACJI – jest to dzień, który został wskazany w trakcie REZERWACJI jako dzień realizacji ZAPROSZENIA.
8. WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne posiadające/nieposiadające osobowości prawnej realizujące WYDARZENIE.
9. REALIZACJA ZAPROSZENIA – wykonanie zamówionej przez KLIENTA usługi. REALIZACJA ZAPROSZENIA możliwa jest wyłącznie w dniu opisanym jako DATA WAŻNOŚCI ZAPROSZENIA, gdy ZAPROSZENIE jest opłacone.
10. WYDARZENIE – usługa, której wykonanie Wyjątkowy Prezent działając na rzecz KLIENTA w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY.
11. SYSTEM ZAWIERANIA UMOWY - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego portalu www.tajemniczakolacja.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy.
12. NUMER REZERWACYJNY – jest to ciąg cyfr identyfikujący konkretne ZAPROSZENIE i jest niezbędny do złożenia REZERWACJI.
13. CENTRUM REZERWACJI – biuro handlowe (obsługi klienta) spółki Wyjątkowy Prezent , którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.tajemniczakolacja.pl lub mailowo na adres wskazany na stronie internetowej i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI ZAPROSZENIA. Ustalanie szczegółów dokonanej rezerwacji jest możliwe telefonicznie pod numerem 511 360 333.
14. OPIS WYDARZENIA – jest to określenie przebiegu realizacji. Wyjątkowy Prezent zastrzega jednak, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z portalu www.tajemniczakolacja.pl, w zakresie takich szczegółów, jak dokładny czas trwania, wygląd pomieszczeń, rodzaj użytego sprzętu, rodzaj scenariusza (oprawa artystyczna) itp. Zdjęcia zamieszczone w portalu mają charakter podglądowy. Wyjątkowy Prezent dokłada jednak wszelkich starań, aby OPIS WYDARZENIA nie odbiegał istotnie od zaprezentowanego opisu.
15. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Wyjątkowy Prezent , tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – miejsca (firmy i sklepy) współpracujące z Wyjątkowy Prezentt , mające możliwość sprzedaży Voucherów.
17. VOUCHER - dokument potwierdzający zawarcie umowy w sklepach Wyjątkowy Prezent lub firm współpracujących.
18. PORTAL – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.tajemniczakolacja.pl, na którym prowadzony jest również Sklep Internetowy.
19. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny na Portalu, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
20. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
21. TAJEMNICZA KOLACJA- portal www.tajemniczakolacja.pl.
22. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Portalu.
23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z portalu oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem portalu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Usługi świadczone za pośrednictwem portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Administrator będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na dane podane przez Klienta w portalu.
4. Klient może kontaktować się z Administratorem za pomocą:
a. bezpłatnej infolinii: 511 360 333,
b. poczty elektronicznej na adres e-mail: info@tajemniczakolacja.pl,
c. adresu korespondencyjnego: Wyjątkowy Prezent Sp. z o. o. Sp. komandytowa. ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa.

III. ŚWIADCZENIE USŁUGI Wyjątkowy Prezent : OFERTA.
1. Ofertą Wyjątkowy Prezent objęty jest produkt obejmujący degustację posiłków/alkoholi wraz z przedstawieniem artystycznym.
2. Sprzedaż Produktów oferowanych w portalu nie jest sprzedażą wysyłkową realizowaną przez Pocztę Polską, Firmę Kurierską. Produkt wysłany będzie do Klienta na wskazany adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
3. Wyjątkowy Prezent pozwala użytkownikowi na składanie zamówień na Produkty objęte ofertą portalu, w dostępnych terminach wyznaczonych przez portal poprzez:
a. wybranie rodzaju zaproszenia na konkretne wydarzenie, którego zamówieniem zainteresowany jest klient;
b. określenie ilości osób na zaproszeniu;
c. wybór miasta,w którym odbędzie się realizacja zaproszenia;
d. wprowadzenie niezbędnych danych do zakupu zaproszenia;
e. wybór metody płatności;
f. akceptację regulaminu oraz polityki prywatności;
g. po zakończeniu Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonania zamówienia;
4. Warunkiem otrzymania zaproszenia jest dokonanie przedpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.tajemniczakolacja.pl.
a. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do którego zobligowany jest Klient.
b. Zaproszenia nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do uczestnictwa w wydarzeniu z zastrzeżeniem punktu VI.1.
5. Produkty oferowane na portalu Tajemnicza Kolacja oferowane są poprzez stronę internetową https://www.tajemniczakolacja.pl/pl/kup_i_zarezerwuj/ lub inne kanały sprzedaży pośredniczące związane umową o współpracy z Wyjątkowy Prezent.
6. Zakup zamówionych Produktów w ramach strony internetowej https://www.tajemniczakolacja.pl/, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są drogą elektroniczną.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty Wyjątkowy Prezent w dowolnym momencie.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUGI Wyjątkowy Prezent : CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI.
1. Składając zamówienie, użytkownik Portalu nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego realizacją, za wyjątkiem uiszczenia przedpłaty za zaproszenie.
2. Wszystkie ceny podawane w Wyjątkowy Prezent są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
3. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. w Banku Millennium S.A. o nr: 69 1160 2202 0000 0000 9318 2030 w momencie zaksięgowania jej przez portal PayU lub PayPal.
4. Zaproszenie zostanie dostarczone Klientowi każdorazowo na adres e-mail podany podczas rezerwacji wydarzenia.
5. Na żądanie Użytkownika,Wyjątkowy Prezent , zgodnie z lokalizacją zakupu Produktów, wystawi fakturę VAT.
6. W odniesieniu do pkt. 4, w ciągu 7 dni od zakupu, Klient ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, nota księgowa).

V. ŚWIADCZENIE USŁUGI Wyjątkowy Prezent : ZAMÓWIENIA.
1. Wszelkie informacje dotyczące produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://www.tajemniczakolacja.pl/pl/ kierowanej przez Usługodawcę do odbiorców i potencjalnych Użytkowników,nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem transakcji zakupu.
2. Klient może zrealizować otrzymane zaproszenie w dzień i o godzinie wskazanej jako data ważności zaproszenia.
3. W celu realizacji Vouchera zakupionego w innym kanale niż strona https://www.tajemniczakolacja.pl/pl/ należy dokonać rezerwacji przed upływem terminu rezerwacji oraz zawrzeć tam wszelkie niezbędne szczegóły,takie jak dane Klienta, alergie pokarmowe i wszelkie inne niezbędne elementy mogące mieć wpływ na realizację Wydarzenia.
4. Po dokonaniu rezerwacji Vouchera, Klient otrzymuje zaproszenie z informacją o dokładnej dacie ważności zaproszenia.
5. Zmiana terminu realizacji zaproszenia możliwa jest na 5 dni przed wydarzeniem, zawiadamiając o tym Wyjątkowy Prezent drogą mailową.
6. Niezrealizowanie zaproszenia w dacie ważności zaproszenia, jak również nie dokonanie rezerwacji przed upływem terminu rezerwacji, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych. Co w szczególności skutkuje brakiem możliwości realizacji zaproszenia przez Klienta i z tego tytułu nie przysługują Klientowi żadne roszczenia, w tym żądanie zwrotu zapłaconej przedpłaty.
7. W przypadku, kiedy dojdzie do zgubienia lub zniszczenia niezrealizowanego zaproszenia, którego data ważności jeszcze nie minęła, możliwe jest wystawienie jego duplikatu. Wystawienie duplikatu może odbyć się wyłącznie na wniosek klienta oraz za okazaniem dowodu zakupu pierwotnego zaproszenia.
8. Warunkiem realizacji zaproszenia jest oddanie wykonawcy przez Klienta podpisanego zaproszenia. W przypadku odmowy oddania zaproszenia wykonawca jest uprawniony do odmowy jego realizacji.
a. Klient ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń Wykonawcy. W odniesieniu do wydarzeń, których realizacja może zależeć od określonego wieku Klienta, Wykonawca ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Klient ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla Wykonawcy podstawę odmowy realizacji zaproszenia.
b. Wykonawca może odmówić realizacji zaproszenia, jeżeli Klient nie stosuje się do jego poleceń bądź jeżeli znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Klienta uniemożliwiającą mu uczestnictwo w Wydarzeniu.
c. Wykonawca może także zażądać podpisania przez Klienta dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Wydarzenia.
d. Klient powinien stawić się na miejsce realizacji zaproszenia minimum 15 minut przed wybranym TERMINEM REZERWACJI..
e. Niestawienie się Klienta na miejsce realizacji zaproszenia lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji zaproszenia, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
f. W przypadku wydarzeń, których realizacja nie była możliwa z przyczyn losowych, Wyjątkowy Prezent nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Klient w związku z realizacją zaproszenia, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
g. Postanowienia 8.f stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania zaproszenia doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
h. W sytuacjach opisanych w 8.f i 8.g, Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zaproszenia, o czym wykonawca lub centrum rezerwacji poinformuje Klienta na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. Zmiana terminu realizacji zaproszenia nie upoważnia Klienta do zwrotu zaproszenia i tym samym zwrotu przedpłaty.
9. W przypadku osób niepełnoletnich chcących uczestniczyć w Wydarzeniu, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych, wyrażona w formie pisemnej bądź obecność minimum jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowane zaproszenie. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów jest podstawą dla wykonawcy do odmowy realizacji zaproszenia.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUGI Wyjątkowy Prezent : ZWROT PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA I PROCEDURA REKLAMACJI
1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni kalendarzowych, pomijając dzień otrzymania zaproszenia, jeżeli zaproszenie nie zostało jeszcze zrealizowane, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji zaproszenia bez podania przyczyn. W takim przypadku zobowiązany jest do zawiadamienia o tym Wyjątkowy Prezent pisemnie na adres spółki lub na adres info@tajemniczakolacja.pl i okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej przedpłaty.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy, przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Wyjątkowy Prezent w terminie 24 godzin od momentu dokonania zamówienia zaproszenia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, bądź poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło do Wyjątkowy Prezent przed upływem terminu określonego w pkt. 1.
3. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta.
4. Wszelkie zwroty przedpłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto Klienta.

VII. PRAWO Wyjątkowy Prezent DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Wyjątkowy Prezent. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja zaproszenia okazałaby się niemożliwa lub wiązałaby się ze zbyt wysokimi kosztami – wówczas Klientowi zwracana jest cała uiszczona przedpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Wyjątkowy Prezent ofertę specjalną.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji zaproszenia, lub byłoby to połączone ze zbyt wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Wyjątkowy Prezent, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Wykonawcę i niemożność znalezienia na rynku innego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VIII. WSPÓŁPRACA Wyjątkowy Prezent z WYKONAWCAMI oraz współpraca z innymi firmami
1. Wyjątkowy Prezent wybiera Wykonawców spośród podmiotów cieszących się na rynku dobrą opinią, o ugruntowanej pozycji w danej branży, posiadającymi stosowne uprawnienia wymagane przepisami.
2. Wyjątkowy Prezent podejmuje również współpracę z firmami, które nie są wykonawcami, a które kooperują z Wyjątkowy Prezent promując swoje usługi lub produkty. W przypadku – kooperacji z innymi podmiotami – regulamin jest wiążący, chyba że z zawartej umowy wynika inaczej. W każdym jednak wypadku regulamin jest wiążący dla Klientów w zakresie realizacji zaproszenia, w szczególności, choć nie wyłącznie, te postanowienia regulaminu, które odnoszą się do bezpieczeństwa i zasad realizacji zaproszeń.

IX. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALU.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Wyjątkowy Prezent Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Edwarda Jelinka 27, 01-646 Warszawa; NIP: 5252780106; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000771364, dane kontaktowe info@tajemniczakolacja.pl, tel. 511 360 333.
2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
a. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w portalu Wyjątkowy Prezent. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu Wyjątkowy Prezent oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki;
b. podmioty świadczące usługi dostawy produktów (wykonawcy);
c. PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line;
d. PayPal Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi płatności on-line;
e. Inne instytucje bankowe realizujące płatność za zakupiony produkt.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prośbę o usunięcie danych osobowych należy skierować na wskazane przez Wyjątkowy Prezent dane kontaktowe.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZASADY.
1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności ma prawo:
a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356);
b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą;
d. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji zaproszenia Klient zgłasza pisemnie do Wyjątkowy Prezent na adres siedziby Biura lub mailowo na adres info@tajemniczakolacja.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji zaproszenia, lub od momentu, kiedy miało być zrealizowane. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane kupującego, numer rezerwacyjny, opis sytuacji. Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
2. Wyjątkowy Prezent. niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez wykonawcę, w sposób jak najbardziej korzystny dla Klienta.
3. Wyjątkowy Prezent ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za własne działania i zaniechania. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Wykonawcy lub jakości realizacji wydarzenia, Wyjątkowy Prezent podejmuje w imieniu Klienta w stosunku do Wykonawcy niezbędne działania, uzgadniając je z Klientem.
4. Wyjątkowy Prezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie zaproszenia wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji zaproszenie traktuje się jako zrealizowane przez Klienta.
5. Wyjątkowy Prezent zaleca wszystkim Klientom, którzy otrzymali zaproszenie uprawniające ich do realizacji wydarzeń, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
6. Zaproszenia i wydarzenia znajdujące się na stronie internetowej www.tajemniczakolacja.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać Klient. Niemniej, Wyjątkowy Prezent zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem wydarzenia, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak: czas trwania, szczegóły techniczne, opis miejsca realizacji itp.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją zaproszenia Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia. Jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
8. Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Polityka prywatności